2104904062 Κύπρου 44 και Ηλιουπόλεως, Νίκαια panagiotamoraki@gmail.com
 
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
- Κράτηση θέσης πραγματοποιείται κατόπιν προκαταβολής ίσης με το ½ της αξίας της εκδρομής και εξόφληση πριν την αναχώρηση.

- Αν ο εκδρομέαςε για οποιαδήποτε λόο δεν βρίσκεται στις ώρες που έχουν καθορισθεί από το Γραφείο ή από τον Αρχηγό,για την αναχώρηση του πούλμαν, δεν δικαιούται επιστροφή χρημάτων.

- Το Γραφείο κασι ο Αρχηγός διατηρούν το δικαίωμα τροποποίησης του προγράμματος για τεχνικούς λόγους ή ανωτέρας βίας ή ακόμα για να βελτιωθεί το πρόγραμμα προς το καλύτερο.

- Το Γραφείο δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας τιμαλφών αντικειμένων ή χρημάτων.

- Οι τιμές συμμετοχής καλύπτουν τα έξοδα που αναλυτικά αναφέρονται στο πρόγραμμα για κάθε εκδρομή. Εξαιρούνται οι εισόδοι στα μουσεία ή στους αρχαιολογικούς χώρους, καθώς και οι προαιρετικές εκδρομές και γενικά ότι δεν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα και έξοδα συμμετοχής της εκδρομής.

- Όλες οι εκδρομές περιλαμβάνουν αρχηγό και οδηγό.

- Εκδρομέας που διακόπτει το ταξίδι του πριν το τέλος της εκδρομής και για οποιαδήποτε αιτία, δεν δικαιούται επιστροφής χρημάτων.

- Οι στάσεις κατά την διάρκεια της εκδρομής μπορούν να αλλάξουν κατά την κρίση του Αρχηγού για βελ΄τιωση του προγράμματος.

- Το Γραφείο διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής του μεγέθους του πούλμαν, αναλόγως του αριθμού των συμμετοχών σε κάθε εκδρομή.

- Σε επρίπτωση ανωτέρας βίας (όπως ακύρωσης δρομολογίων, απεργίες, καιρικές συνθήκες κ.α.) όλα τα έκτακτα έξοδα παραμονής ή μεταφοράς με άλλο δαπανηρότερο μέσο, επιβαρύνουν τους κδρομείς, εφόσον από την φύση του είναι αδύνατη η πρόβλεψή του.

- Το Γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ανά πάσα στιγμή οποιαδήποτε εκδρομή του, εφ’ όσον η συμμετοχή κριθεί ανεπαρκής ή για λόγους ασφαλείας που κρίνει σκόπιμους ή λόγους ανωτέρας βίας, χωρίς καμία υποχρέωση αποζημίωσης, πλην της επιστροφής των χρημάτων που έχουν ήδη εισπραχθεί, εντός 15 ημερών.

- Ο εκδρομέας που διακόπτει το πρόγραμμα της εκδρομής από το γκρουπ και αλλάζει μόνος του κάποιο χρόνο, το Γραφείο δε φέρει κάποια ευθύνη.

- Οι αποσκευές ταξιδεύουν με την ευθύνη των εκδρομέων. Για τυχόν απώλειες δεν ευθύνεται το Γραφείο.

- Παιδιά άνω των 6 ετών πληρώνουν κανονική συμμετοχή στο εισιτήριο της εκδρομής. 

 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ:
- ΤΟ Γραφείο μας έχει συνάψει Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης για κάθε εκδρομή που διοργανώνει.

- Στις ημερήσιες και στους απογευματινούς περιπάτους δεν ισχυεί η Ασφάλεια.
 
ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ:
- Σε περίπτωση άκαιρης ακύρωσης εκ μέρους του Εκδρομέα – Ταξιδιώτη οφείλονται ακυρωτικά.

- Άκαιρη ακύρωση θεωρείται οποιαδήποτε γίνεται μέσα στις 21 τελεύταίες ημέρες που προηγούνται της έναρξης του ταξιδιού.

- Καμία ακύρωση δεν γίνεται δεκτή εκτός και αν διαθετούν οι θέσεις σε άλλο πελάτη – εκδρομέα.

- Ακύρωση συμμετοχής 21 ημέρες πριν την αναχώρηση: επιστροφή όλου του ποσού πλην 40 € για ταξίδια στην Ελλάδα και 80 €για ταξίδια στο Εξωτερικό για διαχειριστικά έξοδα.

- Ακύρωση 20 – 14 ημέρες πριν  από την αναχώρηση: παρακρατείται το 40% της αξίας.

- Ακύρωση 13 – 8 ημέρες πριν από την αναχώρηση: παρακρατείται το 75% της αξίας.

- Ακύρωση 7 ημέρες έως και πριν την αναχώρηση (non show – μη εμφάνιση): παρακρατείται το 100% της αξίας.
 
ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ: 
Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε εκδρομή του προγράμματος σημαίνει αυτόματα και χωρίς καμία επιφύλαξη την αποδοχή από τον εκδρομέα όλων παραπάνω  των όρων που αναγράφονται .
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Σε όλες τις εκδρομές υποχρεωτικά θα επικοινωνούμε 1-2 ημέρες νωρίτερα για την ακριβή ώρα και σημείο αναχώρησης.